Regulamin Smeet

Wytyczne Smeet Communications GmbH dotyczące zachowania

§11. Regulamin

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i informacje, które ujawni w trakcie rejestracji, jak i podczas użytkowania serwisu. Użytkownik zapewnia, że podał dane, które odpowiadają prawdzie i opisują osobę użytkownika. Poza tym użytkownik zapewnia, że nie wykorzysta powierzonych mu danych osób trzecich w celach komercyjnych lub reklamowych.
   
  1. Ponadto użytkownik nie może publikować prywatnych i publicznych rozmów w sMeet (na przykład jako zrzuty ekranu lub skopiowane cytaty). W przypadku naruszenia, użytkownik zostanie ostrzeżony, a zawartość zostanie usunięta. Jakiekolwiek dalsze naruszenia będą skutkowały 24-godzinnym lub dłuższym banem.
    
  2. Użytkownik nie może udostępniać swojego hasła innym użytkownikom. Udostępnianie konta innemu użytkownikowi jest zabronione. Może to spowodować usunięcie konta jako multikonta.
    
 2. Użytkownik zobowiązuje się do nie stawiania roszczeń i zarzutów firmie Smeet oraz do poniesienia kosztów odszkodowania wobec Smeet GmbH za wszelkie straty, które wynikły z rejestracji użytkownika i/lub korzystania z usług Smeet. W szczególności użytkownik zobowiązuje się uwolnić Smeet od odpowiedzialności i od wszelakich zobowiązań, kosztów i roszczeń, które będą wynikiem naruszenia regulaminu wobec innych użytkowników. Obowiązek odszkodowania odnosi się także do kosztów potrzebnych do oddalenia takich obciążeń jak koszty sądowe i podobne. Naruszenie skutkuje usunięciem konta i trwałym zablokowaniem dostępu do platformy.
   
 3. Użytkownik zobowiazuje się do poufnego traktowania wiadomości e-mail i innych wiadomości, a także do udostępnienia ich wyłacznie za zgodą osób trzecich. To dotyczy także nazwisk, numerów telefonu i faksu, danych adresowych i/lub URL. 

  Jak określono w punkcie 1a), treści, które są udostępniane stronom trzecim bez zgody, zostaną usunięte. Użytkownik zostanie ostrzeżony przy pierwszym naruszeniu. Wszelkie dalsze naruszenia będą skutkowały 24-godzinnym lub dłuższym banem.
   
 4. Ponadto każdy użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać usług Smeet w sposób niewłaściwy, a także zobowiązuje się:
  1.  nie publikować zniesławiających, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów. Przede wszystkim dotyczy to materiałów o treści pornograficznej, rasistowskiej, podburzającej do niestosownych czynów, oszczerczej, obscenicznej, obrażającej, naruszającej sferę prywatną, szkodliwą dla osób nieletnich lub innej, porównywalnej treści;

  2. nie nagabywać innych użytkowników, nie grozić innym i nie naruszać praw (łacznie z prawami osobistymi) osób trzecich;

  3.  nie wprowadzać do systemu danych, które zawierają wirus komputerowy (zainfekowane oprogramowanie) lub oprogramowań bądź materiałów chronionych prawami autorskimi, chyba, że użytkownik posiada prawa lub potrzebne pozwolenie do użytkowania owych materiałów;

  4. nie wprowadzać danych do usług, które naruszałyby prawo własności intelektualnej lub prawa osób trzecich;

  5.  nie prosić innych użytkowników o środki pieniężne lub usługi, a także zobowiązuje się do nie reklamowania innych usług, kóre nie są bezpośrednio powiązane ze Smeet; 

  6. nie utrudniać dostępności do usługi innym użytkownikom; w przeciwnym razie grozi stały ban

  7.  nie przechwytywać wiadomości e-mail przeznaczonych dla innych użytkowników ani tego usiłowywać;  w przeciwnym razie grozi stały ban

  8. wysyłać wiadomości e-mail tylko i wyłącznie w celach komunikacyjnych. Zabrania się wysyłania wiadomości e-mail do innych użytkowników w celach zachwalania lub oferowania towarów lub usług (chyba, że Smeet wyraźnie zezwoli na takie kroki); w przeciwnym razie grozi stały ban

  9.  nie wysyłać listów łańcuszkowych; W przypadku naruszenia, użytkownik zostanie ostrzeżony, a w przypadku drugiego naruszenia zostanie zablokowany.

  10. nie wysyłać wiadomości lub wiadomości e-mail, które służą do celów marketingowych; w przeciwnym razie konto zostanie zbanowane

  11. nie publikować danych profilowych na czacie, w wiadomościach itp., a także zobowiązuje się nie ujawnianiać adresu, numeru telefonu, numeru faksu, adresów e-mail, nazwy użytkownika messengera/loginu/nicka lub innych skrótów identyfikacyjnych (na przykład Skype, Facebook i inne) Opublikowane treści ujawniające informacje zostaną usunięte, a użytkownik zostanie wyrzucony na 24 godziny. Jeśli naruszenie się powtórzy, konto zostanie zablokowane na stałe

  12. nie przekazywać swoich danych dostępowych osobom trzecim; Jeśli informacje zostaną ujawnione stronie trzeciej, użytkownik zostanie ostrzeżony. Za każde kolejne naruszenie użytkownik będzie wyrzucany na 24h za każdym razem, gdy wyjdzie to na jaw.

  13. nie używać w celu rejestracji nicka/loginu zawierającego treści dwuznaczne, gorszące lub obrażające; W przypadku naruszenia niewłaściwy pseudonim zostanie zmieniony, drugie naruszenie będzie karane usunięciem konta

  14.  przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony nieletnich. Każdy użytkownik zobowiązuje się, że doinformuje się o wieku swojego rozmówcy na czacie. Przede wszystkim wobec osób nieletnich czat/rozmowa telefoniczna nie mogą zawierać treści gloryfikujących przemoc, treści dyskryminujących, moralnie zdrożnych bądź treści o charakterze seksualnym, względnie pornograficznych. Naruszenie będzie skutkowało trwałym wykluczeniem z Usług sMeet.

  15. nie próbować oszukiwać ani manipulować wynikami w konkursach stylu, wyzwaniach grupowych lub innych konkursach/turniejach/wydarzeniach. W przypadku naruszenia zasad wszelkie zdobyte nagrody, takie jak Coins, Fame Points, Group Coins, Boosts, odznaki itp. zostaną odebrane. Ponadto,

   1. Użytkownik zostanie ostrzeżony i wyrzucony na co najmniej 24h. W przypadku drugiego naruszenia, użytkownik zostanie trwale zbanowany.
     
   2. Grupy zostaną zdyskwalifikowane z Wyzwania, a Punkty ELO zostaną im odjęte. Drugie naruszenie może nawet doprowadzić do usunięcia Grupy i kary kicka dla Lidera Grupy, a nawet członków grupy.
 5. Jeśli jakaś reguła dotycząca zachowania nie będzie przestrzegana, może to stanowić o natychmiastowym zerwaniu umowy lub pociągnąć za sobą konsekwencje cywilno-prawne wobec użytkownika. Smeet zachowuje sobie prawo do usunięcia treści, konta, względnie materiałów użytkownika, do zbanowania użytkownika i uniemożliwienia mu korzystania z usług, jeśli podczas użytkowania lub w trakcie logowania doszło, zdaniem Smeet, do rozpowszechniania niemoralnych, politycznie radykalnych lub obscenicznych treści (zdjęcia, teksty, filmy itp.). 

 6. Jeśli użytkownik złamie regulamin, a jego konto zostanie z tego powodu usunięte, nie ma on możliwości ponownego korzystania z Smeet. Ponowna rejestracja w Smeet jest zakazana.

 7. Jeżeli użytkownik wykorzystuje powierzone mu dane osób trzecich do celów komercyjnych i/lub używa rejestracji w Smeet w celach handlowych, które zostały udowodnione i przedstawione jako niekorzystne czy szkodliwe dla Smeet, wtedy Smeet ma prawo nałożenia zryczałtowanej kary w wysokości 5.000,00 Euro na użytkownika, który dopuścił się w/w czynów. Dalsze roszczenia o odszkodowanie pozostają nienaruszone.

 8. Smeet dokłada wszelkich starań, by nie dopuścić do rozpowszechniania nielegalnych lub w innym stopniu nieprzyzwoitych treści. Jeśli użytkownik sam zauważy lub osoby trzecie wskażą mu na naruszenie punktów niniejszego regulaminu i/lub wytycznych dotyczących zachowania, użytkownik jest zobligowany do natychmiastowego powiadomienia Smeet (support).

 9. Nie zezwala się by użytkownik stosował login innej osoby z zamiarem podawania się za tą osobę lub bez pozwolenia używać nazwy, do której prawa posiada inna osoba. W przypadku naruszenia tej zasady konto zostanie zablokowane.

 10.  Każde niewłaściwe użycie konta lub naruszenie zasad bezpieczeństwa, włącznie z utratą, kradzieżą lub bezprawną publikacją hasła należy zgłosić. Zgłoszenie to musi nastąpić niezwłocznie. Konto może zostać zamknięte w celu zbadania sprawy. 

 11. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoją aktywność w Smeet. Smeet nie sprawdza treści przed ich wstrzymaniem. 

 12. Smeet współpracuje między innymi z wolontariuszami – czat-operatorami, przewodnikami i innymi pomocnikami, którzy mają za zadanie obserwować nastrój i treści publikowane na platformie, sprawdzania ich, a w przypadku uchybień lub bezprawnego zachowania, są zobowiązani powziąć odpowiednie kroki przeciwko użytkownikowi (tzw. „wykickowania“ z czatu, poinformowania Smeet itd.), który naruszył niniejszy regulamin i wytyczne  dotyczące zachowania. 

 13. Użytkownik nie może również korzystać z zewnętrznych narzędzi w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści. Jeśli użyto narzędzia innej firmy, użytkownik zostanie ostrzeżony i zostanie aktywowana blokada z powodu automatycznego klikania. Jeśli użytkownik zostanie złapany po raz drugi, zostanie wyrzucony na 7 dni i zablokowany na stałe w przypadku kolejnego naruszenia.

 14. Użytkownik nie może mieć więcej niż jednego konta. Jeśli użytkownik ma wiele kont, zostaną one usunięte. Drugie naruszenie tej zasady prowadzi do zablokowania WSZYSTKICH kont. (Wszystkie konta to także konto pierwsze lub główne).

  1. Użytkownik nie może mieć multikont w grupie. Pierwsze naruszenie będzie karane ostrzeżeniem dla lidera grupy, a multikonta muszą zostać usunięte z grupy.

  2. Drugie naruszenie będzie karane dyskwalifikacją grupy i usunięciem multikont z grupy.

  3. Trzecie przewinienie zostanie ukarane zamknięciem grupy i ukaraniem lidera grupy 7-dniowym banem.

 15. W przypadku, gdy użytkownik skorzysta z oczywistego błędu gry i nie zgłosi go natychmiast, Coins, Fame Points, Boosts, Home Value i inne zdobyte nagrody zostaną odebrane, a użytkownik zostanie ostrzeżony. Jeśli inni użytkownicy zostali poszkodowani, użytkownik zostanie ukarany 7-dniowym lub permanentnym banem, w zależności od przypadku.

 16. Użytkownik, który oszukuje podczas tworzenia stylu za pomocą narzędzi innych firm lub w inny sposób, zostanie raz ostrzeżony. Drugie naruszenie będzie karane trwałym wyrzuceniem z platformy. 

 17. Użytkownik nie może kupować już istniejących kont od innych użytkowników. Jeśli zostanie udowodnione, że konto zostało sprzedane, konto zostanie zamknięte.

Użytkownicy posiadający specjalne identyfikatory (pełniący określone funkcje w grze) lub przywileje tracą swoje przywileje w przypadku naruszenia. W zależności od naruszenia może to nastąpić po pierwszym naruszeniu. 

To są ogólne wskazówki. Specyficzne sytuacje i okoliczności mogą prowadzić do mniejszych lub surowszych kar. Biorąc pod uwagę okoliczności, sMeet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jeśli zajdzie taka potrzeba w dowolnym momencie.

Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023