Dla użytkowników platformy, strony internetowej i aplikacji Smeet

§1. Uwagi wstępne i postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki Ogólne są warunkami spółki sMeet Communications GmbH (poniżej zwanej „Smeet“). W zakresie stosunków objętych niniejszą umową wiążą one Smeet oraz osoby fizyczne (poniżej zwane „użytkownikami“) używające platformy Smeet w całości lub częściowo, w tym wszystkich treści, stron internetowych, funkcji, applikacji, serwisów i technologii Smeet (poniżej określanych jako “usługi“).

Smeet oferuje swoje usługi dla celów prywatnych jak i w firmach. Niniejsze Warunki Ogólne regulują wyłącznie cele prywatne. Prosimy o kontakt na partner@smeet.com, w razie zainteresowania użytkowaniem dla celów firmowych.

§2. Zakres Warunków Ogólnych

(1) Niniejsze Warunki Ogólne dotyczają komunkacji pomiędzy Smeet a użytkownikiem.

Warunki Ogólne użytkowników, które zaprzeczają Warunkom Ogólnym Smeet, nie będą brane pod uwagę.

(2) Warunki Ogólne dotyczą wszystkich usług, które są i bedą oferowane przez Smeet.

(3) W zakresie relacji objętych niniejszą umową obowiązują niniejsze Warunki Ogólne bez konieczności uprzedniego powiadamiania użytkowników, gdy korzystają oni z wszelkiego rodzaju usług odpłatnych, np. zakupu Coins (wirtualna waluta w serwisie), ofert premium lub podobnych.

(4) Korzystając z usług, w tym także bez poprzednej rejestracji (np. jako gość), użytkownik przyjmuje do wiadomości niniejsze Warunki Ogólne i wyraża zgodę na ich przestrzeganie. W razie gdyby użytkownik nie zgadzał się na Warunki Ogólne musi zrezygnować z korzystania z usług Smeet.

§3. Zakres Usług

(1) Z założenia, w ramach swoich usług Smeet prowadzi wirtualne światy/pomieszczenia oraz udostępnia i nadaje użytkownikom prawo do tworzenia i stylizowania figury (zwanej avatarem), poruszania się nią po świecie, tworzenia pomieszczeń, kontaktowania się z innymi użytkownikami (przez czat, wiadomości, telefon, itp.), tworzenia własnych treści, itp. Użytkownikowi udostępnia się także możliwość zameldowania się i wyszukania innych użytkowników, których dane profilowe zostają archiwizowane w bazie danych i udostępnione przez strony internetowe Smeet.

(2) Smeet nie gwarantuje udanego nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami w trakcie trwania niniejszej umowy.

(3) Smeet nieustannie dokłada starań by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie usług. Aczkolwiek Smeet nie może zagwarantować ciągłości dostępności swoich usług.

(4) Rejestrując się na Smeet, użytkownik wyraża zgodę, iż bedzie korzystał z usług wyłącznie do celów prywatnych, a nie komercyjnych.

§4. Regulamin użytkowania / Zawarcie Umowy

(1) Dolna granica wieku dla korzystania z platformy Smeet to 16 lat. Aczkolwiek Smeet zastrzega sobie prawo ustalenia innej granicy wiekowej w rożnych krajach. Użytkownik zapewnia Smeet oraz ewentualnie innej platformie, iż poda prawdziwe dane (tutaj: wiek) i będą one stale aktualne.

(2) Smeet zastrzega sobie prawo do sprawdzania zgodności podanych danych osobistych z odpowiednim oficjalnym dokumentem i skasowania konta użytkownika w razie niepoprawnie udzielonych informacji.

(3) Każdy użytkownik ma prawo do założenia tylko jednego konta w Smeet. Smeet zastrzega sobie tym samym prawo do usuwania podwójnych lub wielokrotnych kont.

§5. Okres Umowy, Wypowiedzenie & Rozwiązanie Umowy

(1) Umowa zostaje zawarta w chwili skorzystania z usługi. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

(2) Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do anulowania swej rejestracji w usługach / rozwiązania umowy drogą pisemną przez email lub oferowaną opcję usunięcia konta bez podawania powodów. W momencie likwidacji konta użytkownika (wymeldowanie), umowa dobiega końca. Odnośnie ewentualnie wykupionych Coins w przypadku wypowiedzenia patrz §6 opłaty/rekompensaty. Od chwili wymeldowania warunki umowy są nieważne. Odnośnie przetwarzania danych użytkownika, a także ich likwidacji po zakónczeniu umowy, obowiązują niemieckie zasady ochrony danych osobowych uwzględnione w zasadach „Ochrona danych osobowych” (patrz sekcja 7 i §7.(11).

 (3) W przypadku korzystania z opcji regularnych płatności, użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo zrezygnowania z nich pod koniec okresu rozliczeniowego. Jedynie w przypadku wypowiedzenia w ostatni dzień okresu rozliczeniowego, wypowiedzenie staje się ważne pod koniec następnego okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie należy złożyć w produkcie lub drogą pocztową (adres: patrz impressum). Zależnie od partnera oferującego możliwość zapłaty, w niektórych przypadkach należy bezpośrednio skierować wypowiedzenie regularnej usługi płatnej do owego partnera.

(4) Smeet może wypowiedzieć w trybie zwykłym umowę o korzystaniu pod koniec każdego miesiąca z zachowaniem terminu wypowiedzenia 28 dni. Prawo wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym zostaje utrzymane w mocy. Za ważny powód uznaje się w szczególności sytuacje, kiedy kontynuacja umowy o korzystaniu dla Smeet przekracza dopuszczalne wymagania.

 (5) Fałszywe informacje na profilu lub innych strefach serwisu podawane celowo lub z zamiarem oszukania mogą mieć skutki cywilnoprawne lub karne. W takim przypadku Smeet zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

(6) W razie niekorzystania z usług Smeet przez 6 miesięcy, Smeet ma prawo zlikwidować konto nieaktywnego użytkownika włącznie z wszelkimi zawartymi tam treściami. W tym przypadku użytkownik zostanie poinformowany przez Smeet drogą mailową co najmniej 28 dni przed likwidacją konta (o ile adres mailowy jest aktualny). Przy tym ważne pozostają warunki wymienione w §6(8) odnośnie ewentualnie istniejących na koncie Smeet Coins.

(7) Po rozwiązaniu umowy, konto użytkownika oraz jego dane osobowe zostają zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz §7) usunięte lub zanonimizowane.

(8) Treści użytkownika (np. w grupach dyskusyjnych, komentarzach pod zdjęciami, wpisach na profilu, wiadomościach do innych użytkowników, itp.), które nie zostały usunięte przed wymeldowaniem, po wymeldowaniu zostaną widoczne dla innych użytkowników. Dane z w międzyczasie usuniętego profilu już nie będą jednak dostępne. Zamiast tego pojawi się wskazówka, iż komentarz należy do usuniętego użytkownika. Po usunięciu konta, Smeet zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich treści publikownaych przez użytkownika (np. wpisy na profilach lub w grupach), np. z powodów pojemności pamięci.

§6. Opłaty / Rekompensaty

(1) Zameldowanie się do użytkowania serwisów Smeet generalnie jest bezpłatne. Aktualnie Smeet nie pobiera także opłat za funkcje podstawowe (np. użytkowanie chatu publicznego, założenie profilu, założenie własnego pomieszczenia).

(2) Smeet zastrzega sobie jednak prawo żądania opłat za poszczególne funkcje/usługi serwisu. Należności za użytkowanie generalnie są wyznaczone w Smeet Coins (własna waluta w Smeet).

(3) W chwili korzystania z serwisów płatnych, użytkownik akceptuje obowiązek opłaty związany z danym serwisem przez kliknięcie na przycisk potwierdzający. Wysokość opłat i poszczególne warunki za funkcje/usługi są podane na poszczególnych ekranach / stronach internetowych platformy.

(4) Meldując się, podając poszczególne informacje do wybranego trybu zapłaty i korzystając z serwisu płatnego, użytkownik udziela upoważnienia do pobrania ustalonej należności przez Smeet bądź asystentów handlowych. Należnośc zostaje pobrana automatycznie przez rachunek telefonu komórkowego lub stacjonarnego, pobranie z konta bądź inny rodzaj płatności oferowanej w serwisie Smeet. W zamian użytkownik otrzymuje zapisanie Smeet Coins na swoje konto użytkownika. Ważne: Użytkownik nie nabywa realnej sumy monetowej, która mogłaby być ponownie zamieniona lub wypłacona.

 (5) Użytkownik potwierdza, iż zachowa szczególną uwagę przy ewentualnym uiszczaniu opłat, ponieważ cena ostateczna np. może się regularnie powtarzać.

(6) Smeet zastrzega sobie prawo żądania różnych opłat wiążących się z różnymi grupami użytkowników i różnymi serwisami. Ponadto, Smeet zastrzega sobie prawo oferowania w przyszłości istniejących bądź zmodyfikowanych serwisów za opłatą.

 (7) W przypadku płatnych usług serwisu, których wykorzystanie wiąże się z ograniczeniem czasowym (np. miesiąc), w razie nie wykorzystania ich przez użytkownika nie mogą być one przeniesione na następny okres czasowy (np. następny miesiąc). Smeet Coins generalnie mogą być wykorzystanie wyłącznie w serwisie Smeet, o ile Smeet bezspośrednio nie zaoferuje użytkownikowi innej alternatywy.

(8) W chwili rozwiązania umowy i/lub usunięcia danych użytkownika, ewentualnie istiejące Smeet Coins przepadają. W przypadku zablokowania/usunięcia konta z powodu nieadekwatnego zachowania użytkownika (patrz §11. Regulamin), ewentualnie istniejące Smeet Copins także przepadają nieodwołalnie.

(9) W ramach opłat za transakcje wiążące się z wirtualnymi dobrami i wirtualną walutą (Coins), Smeet nie przekazuje ich właścicielstwa użytkownikowi, lecz jedynie prawo do ich użytkowania w ramach serwisu. Dalsze użytkowanie poza serwisami Smeet bez pismenej zgody jest zabronione i niedozwolone.

 (10) Smeet zwraca uwagę użytkownikom niepełnoletnim, iż należy uzyskać zgodę rodziców, osoby uprawnionej do sprawowania władzy rodzicielksiej lub osoby uiszczającej opłaty przed użytkowaniem serwisów. W przypadku użytkowania serwisów płatnych przez użytkownika niepełnoletniego bez wyżej wymienionej zgody, Smeet bez zapowiedzi może zablokować użytkownika tymczasowo lub na stałe i rozwiązać umowę.

§7. Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych

Potwierdzając Oswiadczenie o Ochronie Danych Osobowych, użytkownik wyraża zgodę w stosunku do Smeet jako administratora platformy/usług Smeet na przetwarzanie i użytkowanie jego danych osobowych zgodnie z tam wymienionym regulaminem i obowiązującym prawem (w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych). Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych jest częścią Warunków Ogólnych Użytkowania.

§8. Treści użytkownika i treści stron trzecich

(1) sMeet dokona przeglądu i podejmie odpowiednie środki po otrzymaniu powiadomienia o naruszeniu praw autorskich od użytkownika. Jeśli użytkownik uważa, że treści na platformie lub w ramach usługi naruszają prawa autorskie jego lub osoby trzeciej, powinien niezwłocznie poinformować sMeet za pośrednictwem poczty elektronicznej [at] smeet [dot] com.

(2) Możesz wnosić wkład do serwisu poprzez przesyłanie treści, które tworzysz lub przyczyniać się do tworzenia („Treści użytkownika””). Treści użytkownika obejmują wszelkie komunikaty, obrazy, dźwięki oraz wszystkie materiały, dane i informacje, które załadowujesz lub przesyłasz za pośrednictwem serwisu lub które inni użytkownicy załadowują lub przesyłają, w tym między innymi tekst czatu.

Transmitując lub przesyłając jakiekolwiek Treści użytkownika, oświadczasz i gwarantujesz, że taka transmisja lub przesłanie jest:

  • dokładne i niepoufne
  • nienaruszające żadnych praw, ograniczeń umownych ani innych praw osób trzecich oraz że masz zgodę dowolnej strony trzeciej, której dane osobowe lub własność intelektualna są zawarte w udostępnionych przez Ciebie Treściach Użytkownika.
  • wolne od wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, robaków i innego złośliwego kodu.


Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie Twoje dane osobowe w ramach takich treści będą przez cały czas przetwarzane przez sMeet zgodnie z jego Polityką prywatności.

(3) sMeet zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do przeglądania, monitorowania, blokowania, edytowania, usuwania, blokowania dostępu lub innego udostępniania wszelkich Treści użytkownika (włączając brak limitów na treści użytkownika) bez powiadomienia z dowolnego powodu lub bez powodu w każdej chwili.
Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przesłane, opublikowane, transmitowane, przechowywane lub w inny sposób udostępnione przez Ciebie Treści Użytkownika. sMeet nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie jakiegokolwiek użytkownika przesyłającego Treści Użytkownika ani za monitorowanie nieodpowiednich treści lub zachowań.

(4) Serwis umożliwia użytkownikom wzajemną interakcję. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi użytkownikami serwisu i wszelkimi innymi stronami, z którymi wchodzisz w interakcje za pośrednictwem naszego serwisu. Jeśli masz spór z jednym lub większą liczbą użytkowników, zwalniasz firmę sMeet (oraz jej kierowników, dyrektorów, agentów, spółki zależne, spółki joint venture i pracowników) z roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wtórnych) wszelkiego rodzaju i natury, znanych i nieznanych, wynikające z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związane.
sMeet zastrzega sobie prawo do angażowania się w jakikolwiek sposób w te spory, ale w celu uniknięcia wątpliwości nie jest do tego zobowiązany. Będziesz w pełni współpracować ze sMeet w celu zbadania wszelkich podejrzanych działań niezgodnych z prawem, oszukańczych lub niewłaściwych, w tym między innymi udzielenia sMeet dostępu do swojego konta i danych.

(5) W ramach serwisu mogą być włączone treści osób trzecich (np. banery, linki do tekstów, itp.). Smeet zwraca uwagę, iż treści z linków nie są sprawdzane i że linki oraz treści przez nie udostępniane nie są własnością Smeet. Smeet nie bierze odpowiedzialności za zawartość tych treści.

(6) Użytkownik korzystający z usług oferowanych w ramach serwisu przez osoby trzecie, zawiera umowę z osobą trzecią. Smeet nie ma wpływu na takie usługi oraz ich udzielanie.

(7) Korzystając z usług YouTube, takich jak okno YouTube, w ramach platformy sMeet, wyrażasz również zgodę na przestrzeganie regulaminu platformy YouTube, który można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.youtube.com/t/terms

Prosimy o przestrzeganie naszego §11 Kodeksu Postępowania

§9. Udzielenie Licencji przez Użytkownika

W każdej sytuacji, w której użytkownik przesyła lub udostępnia swoje dane bądź dostarcza komentarze, propozycje, raporty o błędach lub bugach, jak i pomysły dotyczące konceptu, udziela Smeet nieekskluzywną, wolną od odpłat licencyjnych i stałą licencję na wszelkie prawa odnośnie używania, opracowywania, modyfikowania i kopiowania owych danych w zanonimizowanej formie zgodnie z deklaracją o ochronie danych osobowych, m.in. do celów reklamowych.

§10. Gwarancja / Odpowiedzialność

(1) Smeet nie bierze odpowiedzialności za poprawność i treść informacji podanych przez użytkownika na profilu i przy zameldowaniu lub inne treści podane przez użytkownika. Smeet nie bierze odpowiedzialności za ewentualne nieuzasadnione użycie podanych informacji przez innych użytkowników lub inne serwisy.

 (2) Smeet nie ręczy za szkody gospodarcze, fizyczne lub niematerialne wynikających z zawartych kontaktów lub informacjach wymienianych pomiędzy użytkownikami w trakcie korzystania z serwisów Smeet.

 (3) Smeet nie przejmuje jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej bądź ukrytej, odnośnie produktów, serwisów lub usług sprzedawanych przez Smeet, o ile nie jest to regulowane  inaczej przez ustawę.

 (4) Smeet nie ręczy także za opóźnienia lub zakłócenia transmisji z powodów technicznych, np. przez awarie techniczne lub niezbędne przeglądy techniczne, które prowadzą do przejściowego przerwania serwisów.

 (5) Smeet zabezpiecza i chroni dane osobowe swoich użytkowników za pomocą środków technicznych i organizacyjnych, nie ręczy jednak za ich ochronę w przypadku bezprawnego uzyskania wiedzy o nich przez osoby trzecie, np. przez działalnośc nielegalną/kryminalną. Smeet także nie ręczy za nieuzasadnione korzystanie z danych i informacji, które użytkownicy udostępnili osobom trzecim. Smeet nie ręczy ponadto za utratę lub likwidację danych, które nie podlegają obszarowi wpływu Smeet.

(6) Niniejsze przepisy odnośnie ograniczenia odpowiedzialności cywilnej Smeet w przypadku rażącego naruszenia obowiązków osobiście w sposób nieumyślny albo z premedytacją lub też w przypadku rażącego naruszenia obowiązków w sposób nieumyślny albo z premedytacją przez ustawowych reprezentantów albo pomocnika wykonawczego nie znajdują zastosowania.

§11. Regulamin

Zachowanie wszystkich użytkowników platformy Smeet / oferowanych usług, treści na profilach i w grupach, zdjęcia i linki, obchodzenie się z danymi udostępnionymi przez serwis, a także zachowanie użytkowników między sobą, obowiązuje Regulamin jako część Warunków Ogólnych.

§12. Postanowienia końcowe

(1) Smeet zastrzega sobie prawo do zmienienia Warunków Ogólnych w każdej chwili i bez podawania powodów.
W przypadku istotnych zmian użytkownicy zostają poinformowani o ich wejściu w życie odpowiednio wcześniej przez E-Mail na adres połączony z kontem lub poprzez powiadomienie wewnątrz usług.
Wszelkie istotne zmiany wchodzą w życie wraz z podaną przy publikacji datą.
Wszelkie inne zmiany wchodzą w życie wraz z datą publikacji.
Korzystanie z usług Smeet po wejściu w życie zmian oznacza zgodę na zmienione ogólne warunki użytkowania.
 

(2) Smeet jest upoważniony do całkowitego lub częściowego przenoszenia usług na strony trzecie, które potem oferują użytkownikowi te usługi lub ich część. Jeżeli usługa jest przenoszona w całości, strona trzecia zajmuje miejsce Smeet w umowie zawartej pomiędzy użytkownikiem a Smeet. W takim przypadku użytkownikowi przyznaje się prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy, a co za tym idzie, jej przeniesienia.

(3) Obowiązuje prawo niemieckie.

(4) Polska wersja Warunków Ogólnych, Regulamin i Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych zostały przetłumaczone z oryginalnej wersji niemieckiej (patrz dolne linki) w dobrej wierze. Niemniej jednak obowiązują oryginalne treści, prawa i obowiązki z wersji niemieckiej. Polskie Warunki Ogólne odpowiadają Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Smeet-Plattform, -Websites, und Applikationen, polski Regulamin odpowiada Verhaltensrichtlinien der sMeet Communications GmbH; Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych odpowiada Datenschutzerklärung der sMeet Communications GmbH

sMeet Communications GmbH
Engeldamm 62-64b
10179 Berlin
Deutschland

Internet: www.smeet.com

© 2023 sMeet Communications GmbH. Smeet jest marką zastrzeżoną i należy do sMeet Communications GmbH w Europie i USA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2023