Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης της πλατφόρμας Smeet, ιστοσελίδων, εφαρμογών, παιχνιδιών (εφεξής «Υπηρεσίες»)

§1. Προκαταρτική σημείωση και Πρόλογος

Αυτοί είναι οι Γενικοί Όροι Χρήσης (ΓΟΧ) της sMeet Communications GmbH (εφεξής: «Smeet»). Θα πρέπει να ρυθμίζουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του Smeet και του εκάστοτε φυσικού προσώπου (εφεξής «Χρήστη») που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Smeet εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιεχομένων, ιστοσελίδων, λειτουργιών, εφαρμογών, παιχνιδιών, υπηρεσιών και τεχνολογιών του Smeet  σε εσωτερικές ή / και εξωτερικές σελίδες / πλατφόρμες (π.χ. Facebook). 

Το Smeet προσφέρει τις υπηρεσίες του για ιδιωτικούς όσο και για εμπορικούς σκοπούς. Οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης αφορούν αποκλειστικά την ιδιωτική χρήση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο partner@smeet.com αν ενδιαφέρεστε για εμπορική χρήση των Υπηρεσιών.

§2. Εγκυρότητα των Όρων Χρήσης

(1) Οι συγκεκριμένοι Γενικοί Όροι Χρήσης αφορούν τη σχέση ανάμεσα στο Smeet και τον χρήστη. Απόψεις ενός χρήστη, οι οποίες είναι αντίθετες με τους Όρους Χρήσης του Smeet, δε λαμβάνονται υπ’ όψιν.

(2) Οι Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν για όλες τις Υπηρεσίες που προσφέρει το Smeet επί του παρόντος, αλλά και μελλοντικά.

(3) Σύμφωνα με τη συμβατική σχέση με το Smeet, οι Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν ακόμα και αν δεν αναφέρονται, όταν γίνεται χρήση οποιουδήποτε είδους Υπηρεσίας επί πληρωμή, για παράδειγμα όταν αγοράζονται εικονικά νομίσματα (π.χ. Smeet Coins) μέσα από οποιαδήποτε Υπηρεσία, αποκλειστικές προσφορές ή κάτι παρόμοιο.

(4) Με τη χρήση των Υπηρεσιών, περιλαμβάνεται επίσης η χρήση χωρίς προηγούμενη εγγραφή (π.χ. ως guest user), ο χρήστης οφείλει να συμφωνεί με αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης. Αν όχι, τότε θα πρέπει να απέχει από τη χρήση των Υπηρεσιών του Smeet.

§3. Πεδίο Εφαρμογής των Υπηρεσιών

(1) Οι Υπηρεσίες του Smeet περιλαμβάνουν διάφορες ιστοσελίδες, παιχνίδια, εφαρμογές ή / και εικονικούς κόσμους / δωμάτια, που πρώτα και κατά κύριο λόγο, το κάθε ένα προσφέρει διαφορετικές δυνατότητες / ευκαιρίες στους χρήστες. Στο www.smeet.com για παράδειγμα, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται με τη βοήθεια ενός ειδώλου (γνωστό ως avatar) μέσα σε εικονικά δωμάτια, να δημιουργούν τα δικά τους εικονικά δωμάτια, να επικοινωνούν με άλλους χρήστες (μέσω chat, μηνυμάτων, τηλεφώνου, κ.λπ.), να επεξεργάζονται το δικό τους περιεχόμενο, κ.λπ. Σε ορισμένες Υπηρεσίες, οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα εγγραφής και αναζήτησης άλλων χρηστών που οι πληροφορίες των προφίλ τους είναι αποθηκευμένες σε μια βάση δεδομένων και προσβάσιμες μέσω συμβατών λειτουργιών αυτής της Υπηρεσίας του Smeet. Το Smeet δε εγγυάται την επιτυχημένη δημιουργία επαφής με άλλους χρήστες εντός της διάρκειας της σύμβασης.

(2) Το Smeet καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη, σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών. Ωστόσο, το Smeet δε μπορεί να υποσχεθεί τη μόνιμη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών.

(3) Με την εγγραφή για οποιαδήποτε Υπηρεσία του Smeet, ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση.

§4. Όροι χρήσης / Σύμβαση

(1) Η ελάχιστη επιτρεπτή ηλικία για χρήση των Υπηρεσιών του Smeet είναι τα 16 έτη. Ωστόσο, το Smeet διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει διαφορετική ελάχιστη επιτρεπτή ηλικία για τη χρήση σε διαφορετικές χώρες ή / και διαφορετικές Υπηρεσίες. Ο χρήστης διαβεβαιώνει το Smeet ή – κατά περίπτωση – οποιαδήποτε εναλλακτική πλατφόρμα που προσφέρει την Υπηρεσία, πως τα απαραίτητα στοιχεία του / της (ειδικότερα: η ηλικία) ανταποκρίνονται πλήρως και αληθώς όπως διατηρούνται μέχρι σήμερα.

(2) Οι ανήλικοι χρήστες, μπορούν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες και να αποδεχτούν τους Όρους Χρήσης  μόνο με την συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα τους.

 (3) Το Smeet δικαιούται να ελέγξει την εγκυρότητα των προσωπικών δεδομένων του χρήστη μέσω επίσημων εγγράφων και εάν είναι απαραίτητο, να διαγράψει το λογαριασμό του χρήστη σε περίπτωση παραβίασης.

(4) Όλες οι Υπηρεσίες υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  (βλέπε §7.) και του Κώδικα Δεοντολογίας (βλέπε §11.). Η αποδοχή των Όρων Χρήσης είναι ενεργή με τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας, εκτός αν δηλωθεί ρητά, κάτι διαφορετικό.

(5) Αν σε κάθε μία από τις προσφερόμενες Υπηρεσίες ο χρήστης αποδεχτεί μια νεότερη έκδοση των Όρων Χρήσης, αυτός / αυτή αυτόματα αποδέχεται την νέα έκδοση ως νομικά δεσμευτική και ισχύουσα, για όλες τις άλλες Υπηρεσίες του Smeet που είχαν προηγούμενα χρησιμοποιηθεί. Ως εκ τούτου, προηγούμενα αποδεκτές εκδόσεις των Όρων Χρήσης αντικαθίστανται με την τελευταία αποδεκτή έκδοση.

(6) Κάθε χρήστης δικαιούται να ανοίξει μόνο έναν λογαριασμό για κάθε Υπηρεσία του Smeet. Σύμφωνα με αυτό, το Smeet έχει το δικαίωμα να διαγράψει πιθανούς διπλούς / πολλαπλούς λογαριασμούς ενός χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή εφόσον έχει λάβει γνώση αυτού.

§5. Διάρκεια της σύμβασης, ακύρωση & τερματισμός αυτής

(1) Η σύμβαση έχει συναφθεί με τη χρήση των Υπηρεσιών. Η διάρκεια της σύμβασης είναι αορίστου χρόνου.

(2) Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του / της στην Υπηρεσία χωρίς να αναφέρει τους λόγους, είτε γραπτώς μέσω email ή μέσω της παρεχόμενης λειτουργίας διαγραφής της εν λόγω Υπηρεσίας. Η σύμβαση θα ακυρωθεί με το κλείσιμο ενός λογαριασμού χρήστη (διαγραφή του λογαριασμού) από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία. Η ακύρωση αφορά μόνο την επιλεγμένη Υπηρεσία (π.χ. ανά Παιχνίδι, ανά Εφαρμογή, ή ανά Ιστοσελίδα) και σε περίπτωση χρήσης πολλαπλών πλατφορμών ή ιστοσελίδων, μπορεί να απαιτείται ξεχωριστή ακύρωση. Μονή ακύρωση για πολλαπλές Υπηρεσίες δεν είναι δυνατή. Όσον αφορά την ακύρωση λογαριασμών που ενδεχομένως έχουν αποκτήσει εικονικά νομίσματα, παρακαλούμε δείτε την §6. Χρεώσεις  / Τιμές. Η συμβατική σχέση τελειώνει με την ακύρωση. Για τη χρήση των δεδομένων του χρήστη και τη διαγραφή του μετά τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γερμανικού Νόμου περί προστασίας δεδομένων, παρακαλούμε ανατρέξτε στο 7 και §7.(11) (Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

(3) Για τη χρήση περιοδικών υπηρεσιών έναντι πληρωμής, ο χρήστης μπορεί να τις ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή, μέχρι το τέλος του τρέχοντος κύκλου χρέωσης. Μόνο σε περίπτωση που ο χρήστης ακυρώσει την τελευταία ημέρα του κύκλου χρέωσης, η ακύρωση αυτή δεν τίθεται σε ισχύ έως το τέλος του επόμενου κύκλου χρέωσης. Η ακύρωση είναι δυνατή στο ίδιο το προϊόν, ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής (διεύθυνση: βλέπε  Ποιοι είμαστε). Ανάλογα με τον πάροχο πληρωμής που χρησιμοποιείται, μία περιοδική υπηρεσία έναντι πληρωμής πρέπει επίσης να ακυρωθεί άμεσα με το συγκεκριμένο πάροχο.

(4) Το Smeet μπορεί να ακυρώσει μια περίοδο υπηρεσίας έναντι πληρωμής, με ειδοποίηση 28 ημερών πριν τη λήξη της. Το δικαίωμα ακύρωσης της σύμβασης έχοντας αιτία, έχει διατηρηθεί. Ειδικότερα, η αιτία υπάρχει αν η συνέχιση της συμβατικής σχέσης δεν είναι πλέον λογική για το Smeet. 

(5) Ψευδείς πληροφορίες που δίνονται εκ προθέσεως ή με δόλο σε προφίλ ή άλλα σημεία μιας Υπηρεσίας μπορούν να οδηγήσουν σε νομικές επιπτώσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Smeet διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την υπάρχουσα συμβατική σχέση άμεσα.

(6) Αν ένας χρήστης δεν έχει κάνει χρήση των Υπηρεσιών του Smeet για έξι μήνες, το Smeet μπορεί να διαγράψει το λογαριασμό του από μία συγκεκριμένη Υπηρεσία καθώς επίσης και τα περιεχόμενα που αυτός έχει αντίστοιχα ή τα περιεχόμενα που απευθύνονται σε αυτόν. Σε αυτή την περίπτωση, το Smeet ενημερώνει το χρήστη μέσω email τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την επικείμενη διαγραφή (με την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι διαθέσιμη). Οι όροι που αναφέρονται στην §6.(8) σχετικά με πιθανώς υπάρχοντα εικονικά νομίσματα, εφαρμόζονται αντιστοίχως.

(7) Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο λογαριασμός χρήστη και όλα τα προσωπικά του δεδομένα θα διαγραφούν οριστικά ή θα μετατραπούν σε ανώνυμα σύμφωνα με την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (βλέπε §7).

§6. Χρεώσεις / Τιμές

((1) Κατ 'αρχήν, η εγγραφή για τη χρήση των Υπηρεσιών είναι δωρεάν. Επί του παρόντος, στο Smeet δεν υπάρχει χρέωση για τη χρήση μιας σειράς βασικών λειτουργιών (π.χ. χρήση της δημόσιας συζήτησης, δημιουργία προσωπικού προφίλ του χρήστη, δημιουργία προσωπικού δωματίου του χρήστη, κ.λπ.).

(2) Ωστόσο, το Smeet διατηρεί το δικαίωμα να οργανώσει ορισμένες λειτουργίες / δραστηριότητες μιας Υπηρεσίας έναντι πληρωμής. Κανονικά, τα τέλη χρήσης που προκύπτουν για αυτό, πρέπει να εκτιμηθούν βάσει της Υπηρεσίας σε συγκεκριμένο εικονικό νόμισμα (π.χ. Smeet Coins), που μπορεί να προσφέρονται χαριστικά ή μη.

 (3) Όταν χρησιμοποιούνται υπηρεσίες / λειτουργίες έναντι πληρωμής, ο χρήστης αποδέχεται τις υποχρεώσεις πληρωμής που απορρέουν από τη χρήση αυτή, κάνοντας κλικ στο κουμπί επιβεβαίωσης. Οι ακριβείς χρεώσεις και όροι αυτών των λειτουργιών / υπηρεσιών μπορούν να ληφθούν από την αντίστοιχη πλατφόρμα  της Υπηρεσίας στις αναγραφόμενες οθόνες / ιστοσελίδες.

(4) Με την καταχώριση, ο προσδιορισμός των πληροφοριών που απαιτούνται για την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, καθώς και η χρήση μιας υπηρεσίας / λειτουργίας επί πληρωμή, ο χρήστης πρέπει να δώσει στο Smeet ή στους αναπληρωματικούς αντιπροσώπους του την άδεια για την είσπραξη του ποσού που ορίζεται. Το οφειλόμενο ποσό θα χρεώνεται αυτόματα μέσω του λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας, λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ή μέσω άλλης μεθόδου πληρωμής που προσφέρεται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Smeet. Σε αντάλλαγμα, ο χρήστης λαμβάνει πίστωση στο εικονικό νόμισμα που ισχύει για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία. Σημαντικό: Πρέπει να τονιστεί πως ο χρήστης δεν αποκτά πραγματική νομισματική πίστωση, που μπορεί να ανταλλαχθεί ή να καταβληθεί.

(5) Ο χρήστης θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες για πιθανές διαδικασίες πληρωμής, καθώς η χρέωση μπορεί να είναι περιοδική για παράδειγμα.

(6) Το Smeet διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει διαφορετικές χρεώσεις για διαφορετικές ομάδες χρηστών και υπηρεσίες. Επιπλέον, το Smeet διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει ήδη υπάρχουσες ή τροποποιημένες Υπηρεσίες έναντι πληρωμής στο μέλλον.

(7) Δραστηριότητες από υπηρεσίες / λειτουργίες έναντι πληρωμής που δε χρησιμοποιούνται, δε μπορούν, με την προϋπόθεση ότι υπόκεινται σε χρονικό περιορισμό (π.χ. μήνα), να μεταφερθούν σε επόμενη χρονική περίοδο (π.χ. επόμενο μήνα).  Ως βασική αρχή, τα εικονικά νομίσματα μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στις Υπηρεσίες του Smeet, υπό την προϋπόθεση ότι το Smeet δεν προσφέρει στο χρήστη μια άλλη εναλλακτική λύση.

 (8) Με την ακύρωση ή / και διαγραφή των δεδομένων του χρήστη, οι καταθέσεις εικονικών νομισμάτων, που ενδεχομένως εξακολουθούν να υφίστανται, λήγουν. Οι καταθέσεις εικονικών νομισμάτων, που ενδεχομένως εξακολουθούν να υφίστανται, λήγουν επίσης αμετάκλητα σε περίπτωση αποκλεισμού / διαγραφής που οφείλεται σε παράπτωμα του χρήστη (παρακαλούμε δείτε επίσης παρακάτω την §11. Κώδικας Δεοντολογίας).

(9) Ακόμα κι αν οι όροι «αγορά», «πώληση», «παραγγελία», «εξαγορά» ή κάτι παρόμοιο χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες πληρωμής, εάν είναι θέμα συναλλαγών που αφορούν εικονικά εμπορεύματα ή εικονικό νόμισμα, το Smeet δε μπορεί να μεταβιβάσει τον τίτλο κυριότητας από αυτά, αλλά εν μέρη το δικαίωμα χρήσης τους στη συγκεκριμένη Υπηρεσία. Περαιτέρω χρήση τους εκτός των Υπηρεσιών του Smeet απαγορεύεται αυστηρά και είναι ανεπίτρεπτη χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση.

(10) Το Smeet τονίζει ρητά στους ανήλικους χρήστες πως θα πρέπει να λάβουν την έγκριση από τους γονείς τους ή το νόμιμο κηδεμόνα τους, ή του προσώπου που πληρώνει για τις υπηρεσίες έναντι αμοιβής, προτού χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται πληρωμή. Σε περίπτωση που ένας ανήλικος χρήστης κάνει χρήση των υπηρεσιών έναντι πληρωμής χωρίς την προηγούμενη έγκριση, το Smeet δικαιούται να αποκλείσει το χρήστη προσωρινά ή και μόνιμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και να ακυρώσει τη σύμβαση.

§7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Με την αποδοχή της αναφερόμενης δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τη §7 δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο χρήστης αποδέχεται πως το Smeet, ως διαχειριστής της πλατφόρμας Smeet/Υπηρεσιών, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτό καθώς και υπόκεινται στις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις (ειδικότερα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  (GDPR)).  Η προστασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των Όρων Χρήσης.

§8. Περιεχόμενα χρήστη και περιεχόμενα τρίτων

(1) Το sMeet θα εξετάσει και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα μόλις λάβει ειδοποίηση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων από έναν χρήστη. Εάν ένας χρήστης πιστεύει ότι το περιεχόμενο στην πλατφόρμα ή εντός μιας υπηρεσίας παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα του ίδιου ή τρίτων, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως το sMeet μέσω email στην υποστήριξη της σελίδας στο [at] smeet [dot] com.

(2) Ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει στην Υπηρεσία μέσω της υποβολής περιεχομένου που δημιουργεί ή που συμβάλλει στη δημιουργία του ("Περιεχόμενο χρήστη"). Το Περιεχόμενο χρήστη περιλαμβάνει οποιεσδήποτε επικοινωνίες, εικόνες, ήχους και όλο το υλικό, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που ανεβάζει ή μεταδίδει μέσω της Υπηρεσίας ή που ανεβάζουν ή μεταδίδουν άλλοι χρήστες, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε κειμένου συνομιλίας.

Με τη μετάδοση ή την υποβολή οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι αυτή η μετάδοση ή υποβολή είναι:

  • ακριβής και μη εμπιστευτική
  • δεν παραβιάζει νόμους, συμβατικούς περιορισμούς ή άλλα δικαιώματα τρίτων και ότι έχει άδεια από οποιοδήποτε τρίτο μέρος του οποίου οι προσωπικές πληροφορίες ή η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο χρήστη που διατίθεται από αυτόν.
  • χωρίς ιούς, adware, spyware, worms ή άλλο κακόβουλο κώδικα.

Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε από τις προσωπικές του πληροφορίες εντός αυτού του περιεχομένου θα υφίσταται ανά πάσα στιγμή επεξεργασία από το sMeet σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του.

(3) Το sMeet διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να ελέγχει, παρακολουθεί, απαγορεύει, επεξεργάζεται, διαγράφει, απενεργοποιεί την πρόσβαση ή να καθιστά μη διαθέσιμο οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του δικού σας Περιεχομένου Χρήστη) χωρίς ειδοποίηση για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο οποιαδήποτε στιγμή.
Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που μεταφορτώνεται, δημοσιεύεται, μεταδίδεται, αποθηκεύεται ή καθίσταται με άλλο τρόπο διαθέσιμο από τον ίδιο. Το sMeet δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη που υποβάλλει περιεχόμενο χρήστη και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την παρακολούθηση ακατάλληλου περιεχομένου ή συμπεριφοράς.

(4) Η Υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αλληλεπιδράσεις του με άλλους χρήστες της Υπηρεσίας και οποιαδήποτε άλλα μέρη με τα οποία αλληλεπιδρά μέσω της Υπηρεσίας. Εάν ο χρήστης έχει διαφωνία με έναν ή περισσότερους χρήστες, απαλλάσσει το sMeet (και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τις κοινοπραξίες και τους υπαλλήλους του) από αξιώσεις, απαιτήσεις και αποζημιώσεις (πραγματικές και αποθετικές) κάθε είδους και φύσης, γνωστών και άγνωστων, που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με τέτοιες διαφορές.
Το sMeet διατηρεί το δικαίωμα να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτές τις διαφορές, αλλά για την αποφυγή αμφιβολιών δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει. Ο χρήστης θα συνεργαστεί πλήρως με το sMeet για τη διερεύνηση κάθε ύποπτης παράνομης, δόλιας ή ακατάλληλης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παραχώρησης στο sMeet πρόσβασης στον λογαριασμό και τα δεδομένα του.

(5) Εντός των υπηρεσιών, μπορεί να πραγματοποιηθεί ενσωμάτωση περιεχομένου τρίτων (π.χ. banner, σύνδεσμοι κειμένου κ.λπ.). Το sMeet επισημαίνει ότι το συνδεδεμένο περιεχόμενο δεν πρέπει να ελεγχθεί και ότι δεν θα υιοθετήσει αυτό το περιεχόμενο ως δικό του. Το sMeet δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση ή ευθύνη για αυτό το περιεχόμενο.

(6) Εφόσον προσφέρονται υπηρεσίες τρίτων σύμφωνα με τις υπηρεσίες, θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ του χρήστη και του τρίτου σε περίπτωση χρήσης τους. Το sMeet δεν θα έχει καμία επιρροή σε αυτές τις υπηρεσίες ή την παροχή τους.

(7) Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του YouTube, όπως το παράθυρο YouTube, εντός της πλατφόρμας του sMeet, συμφωνείτε επίσης και με τους Όρους Χρήσης του YouTube, όπως αυτοί ορίζονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/t/terms

Ο χρήστης καλείται να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή του με τον Κώδικα Δεοντολογίας §11

§9. Χορήγηση άδειας από το χρήστη

Σε κάθε περίπτωση, στην οποία ο χρήστης ανεβάζει ή γνωστοποιεί τα δεδομένα του στις υπηρεσίες του Smeet ή υποβάλλει σχόλια, προτάσεις, αναφορές προβλημάτων, αναφορές σφαλμάτων και εννοιολογικές ιδέες, τότε παρέχει στο Smeet μία μη-αποκλειστική, χωρίς χρέωση και απεριόριστη άδεια για όλα τα δικαιώματα, χρήσεις, επεξεργασίες, τροποποιήσεις και αναπαραγωγές δεδομένων, μεταξύ άλλων, για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς.

§10. Εγγύηση / Ευθύνη

(1) Το Smeet δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και το περιεχόμενο των πληροφοριών στην εγγραφή χρηστών, δεδομένα προφίλ ή για άλλα περιεχόμενα που δημιουργούνται από χρήστες. Το Smeet δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ενδεχόμενη κακή χρήση των αναγραφόμενων υπηρεσιών από άλλους χρήστες των Υπηρεσιών του.

(2) Το Smeet δε φέρει καμία ευθύνη για οικονομικές, φυσικές ή άυλες βλάβες, οι οποίες προέκυψαν από τη χρήση των επαφών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στις Υπηρεσίες του Smeet ή σε επικοινωνία μεταξύ χρηστών.

(3) Το Smeet δεν φέρει / αναλαμβάνει καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους είτε ρητή είτε ασαφής σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες που πωλούνται μέσω του Smeet, εκτός αν απαιτείται από το νόμο.

 (4) Το Smeet επίσης δεν ευθύνεται για τεχνικά εσκεμμένη καθυστέρηση μετάδοσης ή βλαβών, για παράδειγμα λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών ή απαιτούμενων εργασιών συντήρησης, οι οποίες οδηγούν σε προσωρινή διακοπή των Υπηρεσιών.

(5) Το Smeet εξασφαλίζει και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων σύμφωνα με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης απόκτησης της γνώσης των δεδομένων των χρηστών από τρίτους π.χ. μέσω παράνομων / εγκληματικών δραστηριοτήτων. Το Smeet επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τις πληροφορίες, που οι ίδιοι οι χρήστες έδωσαν πρόσβαση σε τρίτους και οι οποίοι έκαναν κακή χρήση αυτών. Το Smeet επίσης δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την απώλεια δεδομένων ή τη διαγραφή τους, τα οποία δεν ανήκουν στη σφαίρα επιρροής του Smeet.

(6) Οι εν λόγω διατάξεις σχετικά με τον περιορισμό ευθύνης του Smeet δεν ισχύουν στην περίπτωση της αμελούς ή εκ προθέσεως παράβασης καθήκοντος, καθώς και η αμέλεια ή εκούσια παραβίαση καθήκοντος των νόμιμων εκπροσώπων ή των αναπληρωματικών αντιπροσώπων του.

§11. Κώδικας Δεοντολογίας

Ο δεσμευτικός Κώδικας Δεοντολογίας που καθορίζεται σύμφωνα με την §11 Κώδικας Δεοντολογίας πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των Όρων Χρήσης για τη συμπεριφορά όλων των χρηστών των Υπηρεσιών του Smeet, για το περιεχόμενο σε προφίλ και ομάδες χρηστών, για εικόνες και συνδέσμους, για τη διαχείριση των δεδομένων, που είναι προσβάσιμα μέσω της Υπηρεσίας καθώς και την αλληλεπίδραση των χρηστών.

§12. Τελικές διατάξεις

(1) Το Smeet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Οι τροποποιημένοι όροι πρέπει να αποστέλλονται στο χρήστη εν ευθέτω χρόνω πριν  τεθούν σε ισχύ είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με τον λογαριασμό του, είτε μέσω ειδοποίησης εντός των Υπηρεσιών. Όλες οι ουσιαστικές / βασικές αλλαγές τίθενται σε ισχύ την ημερομηνία που θα αναφέρεται στην ειδοποίηση, κι όλες οι υπόλοιπες αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ την ημερομηνία της δημοσιοποίησης. Η χρήστη των Υπηρεσιών του Smeet μετά την εφαρμογή των νέων Όρων Χρήσης συνιστά συμφωνία του χρήστη με τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης.

(2) Το Smeet δικαιούται να αναθέσει το φάσμα των υπηρεσιών του σε τρίτους στο σύνολο τους ή εν μέρει, οι οποίοι στη συνέχεια προσφέρουν στους χρήστες το εύρος των υπηρεσιών ή τμήματα τους σε αυτούς. Στο βαθμό που το σύνολο των υπηρεσιών έχει ανατεθεί, ο αποδεχόμενος τρίτος μπαίνει στη σύμβαση, η οποία συνήφθη μεταξύ του χρήστη και του Smeet, στη θέση του Smeet. Σε περίπτωση μιας τέτοιας εκχώρησης της σύμβασης, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και ως εκ τούτου, να εμποδίσει την εκχώρηση της συμβατικής σχέσης του.

(3) Το Γερμανικό Δίκαιο είναι σε ισχύ.

(4)  Οι Ελληνικές εκδόσεις των Όρων Χρήσης, ο Κώδικας Δεοντολογίας και η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχουν μεταφραστεί από τις αρχικές Γερμανικές εκδόσεις (βλέπε συνδέσμους παρακάτω) για την καλύτερη γνώση του καθενός. Ωστόσο, η αρχική διατύπωση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των γερμανικών εκδόσεων είναι νομικά δεσμευτικές.  Οι Ελληνικοί Όροι Χρήσης αντιστοιχούν στο «Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Smeet-Plattform, -Webseiten, Applikationen, Spiele / Games», ο Ελληνικός Κώδικας Δεοντολογίας αντιστοιχεί στο «Verhaltensrichtlinien der sMeet Communications GmbH», και η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων αντιστοιχεί στο «Datenschutzerklärung der sMeet Communications GmbH».

 

sMeet Communications GmbH
Engeldamm 62-64b
10179 Berlin

Deutschland

 

Internet: www.smeet.com

© 2023 sMeet Communications GmbH. Το Smeet είναι σήμα κατατεθέν της sMeet Communications GmbH σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τελευταία ενημέρωση: 05/05/2023